ဘ႑ာေရး ႏွင့္ စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း

 • ဘ႑ာေရး
 • (က) လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္၍ အမ်ားျပည္သူေစတနာရွင္မ်ား၏လွဴဒါန္းမႈအေပၚရပ္တည္ေနပါသည္။
 • (ခ) လွဴဒါန္းေငြအမ်ားစုကိုအစိုးရေငြစုဘဏ္တြင္အပ္ႏွံျခင္း၊ ေငြစုလက္မွတ္၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္ အတိုးေငြမ်ားရရွိပါသည္။
 • (ဂ) ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ားျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံျခားေငြေႀကးဘဏ္တြင္စာရင္းဖြင့္အပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္အတိုးရရွိပါသည္။
 • (ဃ) ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကအမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီဘ႑ာေငြမ်ားႀကီးႀကပ္ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္။ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းခြင္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာဘ႑ာေငြစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီေငြေႀကးသံုးစြဲရပါသည္။
 • (င) ေန႔စဥ္အလွဴေငြမ်ားကို ေနာက္ေန႔ ဘဏ္ဖြင့္ရက္တြင္မပ်က္မကြက္အပ္ႏွံရပါသည္။
 • (စ) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏကိုသာ ေငြစရင္းဌာနတြင္လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းထားရွိပါသည္။

 

 • စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း
 • (က) အတြင္းစာရင္းစစ္ဌာနက ေန႔စဥ္ရေငြ၊ သံုးေငြမ်ားကို စစ္ေဆးပါသည္။
 • (ခ) အဖြဲ႕၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းအ အစိုးရမွတ္ပံုတင္စရင္းစစ္အဖြဲ႕ကိုတစ္ႏွစ္တာအတြက္ ငွားရမ္းတာ၀န္ေပး
 • စစ္ေဆးေစပါသည္။ သံုးလတစ္ႀကိမ္စစ္ေဆးခ်က္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားတင္ျပရပါသည္။
 • (ဂ) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕စာရင္းစစ္က စာရင္းစစ္ေဆးျခင္း အားလံုးကိုႀကီးႀကပ္ေပးပါသည္။
 • (ဃ) ႏွစ္စဥ္ ပစၥည္းစရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ စစ္ေဆးပါယ္ဖ်က္ျခင္းကို ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္သီးျခားအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ေပးျပီးေဆာင္
 • ရြက္ေစပါသည္။

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : [email protected]

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.