အလွဴေငြ ရရွိေရး

 • (က) ေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္ ရိပ္သာလုပ္ငန္း အရပ္ရပ္ကိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။
 • (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆန္ရိကၡာအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေငြေႀကးေထာက္ပ့ံပါသည္။
 • (ဂ) ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံထားေသာ ေငြစုစာအုပ္၊ ေငြစုလက္မွတ္မ်ားမွ ဘဏ္တိုးရရွိပါသည္။
 • (ဃ) အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ရံုး၊ ရပ္ကြက္မ်ားမွ အလွဴခံေပးေသာ အလွဴေငြမ်ားရရွိပါသည္။
 • (င) ႏို၀င္ဘာ လ၏ပထမ စေနေန႔ ရိပ္သာဘိုးဘြားေန႔အလံကေလးမ်ားျဖန္႔ေ၀၍ အလွဴခံျခင္းျဖင့္လည္း ရရွိပါသည္။
 • (စ) အလွဴမဂၤလာခန္းမလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေငြမ်ား၊
 • (ဆ) ရိပ္သာပိုင္ အိမ္၊ တိုက္ခန္းမ်ားမွ လစဥ္ရရွိေငြမ်ား၊
 • (ဇ) ျပကၡဒိန္၊ စာအုပ္ေရာင္းရေငြမ်ား။

ဤသို႔လွဴဒါန္းႏိုင္သည္

 • (က) နည္းမ်ားမဆို လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။
 • (ခ) ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀ိ-) (တစ္ေသာင္း) ႏွင့္အထက္ ရာသက္ပန္ ေငြပေဒသာပင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။
 • (၁) အစာအဟာရ ပေဒသာပင္၊
 • (၂) ေဆး ပေဒသာပင္၊
 • (၃) အေထြေထြ ပေဒသာပင္၊
 • (၄) အေဆာက္အဦးအတြက္ ပေဒသာပင္ (ေဆာက္လုပ္ဆဲရွိသည့္အခါ )။
 • (ဂ) ဘိုးဘြားမ်ားအား တစ္ေန႔စာ (ေလးနပ္) ေကြၽးေမြးျခင္းကို အလွဴရေငြမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းေကြၽးေမြးပါသည္။
  ထိုစုေပါင္း​ ေကြၽးေမြးျခင္းတြင္ တစ္ေန႔စာပါ၀င္လွဴဒါန္းလိုပါကက်ပ္(၃၀၀၀၀ိ-) (သံုးေသာင္း) သတ္မွတ္ပါသည္။
  ထမင္းတစ္နပ္​က်ပ္ (၁၀၀၀၀ိ-) ၊ အရုဏ္စာႏွင့္မြန္းလြဲပိုင္း အဆာေျပမုန္႔အတြက္ တစ္နပ္က်ပ္ (၅၀၀၀ိ-) သတ္မွတ္ထားပါသည္။
 • (ဃ) စုေပါင္းေကြၽးေမြးျခင္းအျပင္ထပ္ေဆာင္း၍ တစ္ဦးတည္းကအထူးအဟာရအျဖစ္ ေကြၽးေမြးလိုပါက က်ပ္ (၃၀၀၀၀၀ိ-) (က်ပ္သံုးသိန္းတိတိ) တစ္ေန႔စာအတြက္လွဴရပါမည္။
  ေကြၽးေမြးလိုသည့္ေန႔ရက္ကိုႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရပါသည္။

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားလက္ခံက်င္းပေပးျခင္း

 • အလွဴေငြရရွိေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
 • (က) အလွဴမဂၤလာခန္းမသံုးခုရွိပါသည္။
  • (၁) အလွဴေတာ္မဂၤလာခန္းမ -- ဧည့္ (၁၀၀)
  • (၂) သီရိရတနာခန္းမ -- ဧည့္ (၃၀၀)
  • (၃) စိန္ရတုခန္းမ (ေလးထပ္) -- ဧည့္ (၃၀၀) အထက္။
 • (ခ) ခန္းမအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။
 • (ဂ) ခန္းမအလိုက္သတ္မွတ္ထားသည့္ အလွဴေငြႀကိဳတင္လွဴဒါန္းရပါမည္။
 • (ဃ) ေကြၽးေမြးလိုသည့္ အစားအစာကို ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းရပါမည္။ ျပင္ပမွအစားအစာမ်ားေကြၽးေမြးျခင္းလက္မခံပါ။
 • (င) သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းေကြၽးလိုပါက သီးသန္႔စီစဥ္ေပးပါသည္။
 • (စ) အျခားပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခကိုသီးသန္႔သတ္မွတ္ထားပါသည္။
 • (ဆ) တီး၀ိုင္းမ်ားျဖင့္သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္းကို အသံက်ယ္ေလာင္ပါကခြင့္မျပဳပါ။ ခန္းမအတြင္းႀကားရံုမွ်သာ (Soft Music)
 • လက္ခံခြင္ျပဳပါသည္။

စာအုပ္၊ စာေဆာင္၊ ျပကၡဒိန္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း

 • (က) စာအုပ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း၊ စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္စာေစာင္ႏွင့္အျခားအထိမ္းအမွတ္ စာေစာင္မ်ားထုတ္ေ၀သည္။
 • (ခ) သတင္းအျဖစ္ ရိပ္သာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို (၆) လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျပဳလုပ္ျဖန္႔ေ၀သည္။
 • (ဂ) ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ ျပကၡဒိန္ကို ထုတ္ေ၀လွဴဒါန္းျပီး အထူးထုတ္ ျပကၡဒိန္ကို ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အလွဴေငြ
 • ရရွိပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း

 • (က) အဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းတြင္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရိပ္သာႀကီး၀န္ထမ္းမ်ားဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲ၍ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္
 • ႏွင့္ အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးက ႀကီးႀကပ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
 • (ခ) ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ၀န္ထမ္း (၁၃၂) ဦးရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းဌာန (၁၀) ဌာန ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
 • (ဂ) ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစား၊ ေန႔စားႏႈန္း၊ ျပင္ပေန၀န္ထမ္းမ်ား ခရီးစရိတ္၊ ပညာေႀကးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈေႀကးေပးပါသည္။
 • (ဃ) ေန႔လယ္စာေကြၽးသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀တ္စံုအနည္းဆံုး (၂) စံု ႏွစ္စဥ္ေပးသည္။ ေဆးကုသခြင့္ေပးသည္။ အနီးကပ္ျပဳ
 • စုရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုရိပ္သာႀကီး၀င္းအတြင္းေနအိမ္ခန္းမ်ား၊ လူပ်ိဳေဆာင္၊ အပ်ိဳေဆာင္မ်ားတြင္ေနရာခ်ထားေပး
 • သည္။ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းက ႏွစ္စဥ္ေငြေႀကးေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ျပင္ပေန ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခရီး
 • စရိတ္ေထာက္ပံ့သည္။ နယ္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ဘုရားဖူးအပန္းေျဖခရီးကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ပို႔ေပးသည္။
 • (င) ၀န္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သင္တန္း၊ မဂၤလာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္း၊ စာရင္းကိုင္
 • သင္တန္းစသည့္ သင္တန္းမ်ား မျပတ္ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : [email protected]

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.