ဘိုးဘြားမ်ားအား လက္ခံျခင္း

 • (က) လက္ခံႏိုင္သည့္ဦးေရ မွာ ဘိုး (၁၀၀) ႏွင့္ ဘြား (၁၄၀) စုစုေပါင္း (၂၄၀) ဦးျဖစ္သည္။
 • (ခ) ရိပ္သာႀကီးတြင္ေနထိုင္ခြင့္ရရန္ လက္ခံစည္းမ်ဥ္း --
  • (၁) အသက္ (၇၀) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူ၊
  • (၂) လူမတြဲ၊ ေတာင္ေ၀ွးမေထာက္ရပဲ သြားလာႏိုင္သူ၊
  • (၃) အိုးပိုင္ အိမ္ပိုင္မရွိ၊ လုပ္ကိုင္မစားႏိုင္၊ တစ္ပါးသူ၏ အေထာက္အပံ့မရ၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့သူ၊ ( သား သမီး ေဆြမ်ိဳး
  • ရွိေသာ္လည္း မိဘကို ေကြၽးေမြးေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳႏိုင္က လက္ခံစဥ္းစားပါသည္။)
  • (၄) အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္သူ၊
  • (၅) က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေအာင္ျမင္သူ၊ (အထူးသျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါ၊ စိတ္ေရာဂါ မရွိသူ)
  • (၆)ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းသူ၊
  • (၇)ရိပ္သာမွခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား လိုက္နာႏိုင္သူ။​

 

 • (ဂ) ေလွ်ာက္ထားျခင္း
  • (၁) အသက္(၇၀) ႏွစ္ျပည့္ျပီးေႀကာင္း အထာက္အထားျပ၍ ရိပ္သာရံုးတြင္ေလွ်ာက္လႊာရယူရမည္။
  • (၂) ပံုစံတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာျဖည့္စြက္ျပီး မွန္ကန္ေႀကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးရမည္။
  • (၃) ေလွ်ာက္လႊာကို ကိုယ္တိုင္တင္သြင္းရပါမည္။
  • (၄) အသက္အေထာက္အထားမိတၲဴ (၁) ေစာင္၊ (ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကပ္ျပား၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္^ပင္စင္ထုတ္ ကပ္ျပား တစ္ခုခုႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုဇယား။)
  • (၅) အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္ေႀကာင္း သက္ဆိုင္ရာရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္မႈရင္း။
  • (၆) အျခားေဖၚျပလိုသည့္အခ်က္မ်ားေလွ်ာက္လႊာတြင္ပူးတြဲပါရွိရမည္။

 

 • (ဃ) လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း
  • (၁) ေလွ်ာက္လႊာတင္ရက္အစဥ္အလိုက္လူေတြ႕စီစစ္ရန္ဖိတ္ေခၚပါသည္။
  • (၂) ရန္ကုန္လိပ္စာျဖင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအားစီစစ္ရန္မေခၚမွီ ၀န္ထမ္းမ်ားေစလႊတ္၍ ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာစံုစမ္းတင္ျပေစပါသည္။
  • (၃) ေထာက္ခံသူ အက်ိဳးေဆာင္ (၂) ဦးက လိုက္ပါလာရပါသည္။
  • (၄) ေလွ်ာက္လႊာရွင္က ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကပ္ျပားမူရင္း (သို႔) အသက္အေထာက္အထားမူရင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ဇယားမူရင္း၊ အျငိမ္းစားျဖစ္ပါက အျငိမ္းစားလစာထုတ္ကပ္ျမား၊ တပ္မေတာ္ အျငိမ္းစားျဖစ္ပါက တပ္ထြက္မွတ္ တမ္းမ်ား ယူေဆာင္ျပသရပါမည္။
  • (၅) လူေတြ႕စီစစ္ေရးအဖြဲ႕က ေလွ်ာက္လႊာပါအခ်က္မ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ အေထာက္အထား စာရြက္စာ တမ္းမူရင္းမ်ား ႀကည့္ရႈျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားသူသြားလာ လႈပ္ရွား ေျပာဆိုပံုကို ေလ့လာႀကည့္ရႈျခင္း စသည္တို႔ကိုေဆာင္ရြက္ ပါမည္။
  • (၆) လိုက္ပါလာသူ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအားလည္း လိုအပ္သလိုေမးျမန္းပါမည္။
  • (၇) ေက်နပ္ဘြယ္ရာရွိပါက အခမဲ့ေဆးစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါမည္။
  • (၈) ေဆးစစ္ေဆးေအာင္ျမင္ပါက လက္ခံရန္ လစဥ္ျပဳလုပ္သည့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အစည္း အေ၀းသို႔ေထာက္ခံတင္ျပပါသည္။ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကလက္ခံမွသာ ရိပ္သာႀကီးတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : [email protected]

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.