သမိုင္းအက်ဥ္း

ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကႊၽန္းျမိဳ႕နယ္၊ ႏွင္းဆီကုန္းရပ္ကြက္၌ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးျမိဳ႕မွ ပိုးကုန္သည္၊ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးေဆာင္ ဘြဲ႕ရ ေဒၚဦးဇြန္း (ေခၚ) သီလရွင္ ေဒၚသုမာလာ (၁၈၆၈ – ၁၉၄၄) က စတင္တည္ေထာင္သည္။ ၁၉၄၃ခုႏွစ္ တြင္သတိုးသီရိသုဓမၼဘြဲ႕ရျမန္မာ့အလင္းဦးတင္ (၁၈၉၇ – ၁၉၇၈) ကရိပ္သာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူ၍ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္လက္ရွိေနရာဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂၁) ကမၻာေအးဘုရားလမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သည္။
 ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္သည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။
 

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : [email protected]

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.