ရိပ္သာႀကီး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္

  • (က) ၁၉၅၁ခု ႏွစ္တြင္ အဖြဲ႕၏စည္းမ်ဥ္းေရးဆြဲတင္ျပ၍ အဖြဲ႕ကိုအစိုးရမွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့သည္။
  • (ခ) ေစာင့္ေရာက္ေရးအဖြဲ႕ကိုေစတနာရွင္ (၁၀၀) ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းရန္သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းပံုမွန္ က်င္းပသည္။
  • (ဂ) ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းက (၁၁) ဦးမွ (၁၉) ဦးပါ၀င္သည့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးသည္။ သက္တမ္း (၄) ႏွစ္အတြက္ျဖစ္သည္။ အမႈေဆာင္အခ်င္းခ်င္းညွိႏႈိင္းတာ၀န္ခြဲယူႀကသည္။ အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။
  • (ဃ) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ ဒုတိယဥကၠဌ (၂) ဦး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ ဘ႑ာေရးမွဴး၊ စာရင္းစစ္၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဦး၊ ေပါင္း (၉) ဦးသည္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းကိုႏွစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္သည္။
  • (င) အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားေခါင္းေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ငယ္မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးသည္။
  • (စ) အဖြဲ႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂) ရပ္မွာ -
    • (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ခိုကိုးရာမဲ့ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္၊
    • (၂) ရိပ္သာႀကီးေန ဘိုးဘြားမ်ား၏ ကာယသုခ၊ စိတၲသုခ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ကုသိုလ္တရားပြားမ်ားအားထုတ္ႏိုင္ ရန္အတြက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : [email protected]

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.