အလွဴေငြ ရရွိေရး

 • (က) ေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္ ရိပ္သာလုပ္ငန္း အရပ္ရပ္ကိုေဆာင္ရြက္ပါသည္။
 • (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆန္ရိကၡာအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေငြေႀကးေထာက္ပ့ံပါသည္။
 • (ဂ) ဘဏ္တြင္အပ္ႏွံထားေသာ ေငြစုစာအုပ္၊ ေငြစုလက္မွတ္မ်ားမွ ဘဏ္တိုးရရွိပါသည္။
 • (ဃ) အက်ိဳးေဆာင္မ်ားက ရံုး၊ ရပ္ကြက္မ်ားမွ အလွဴခံေပးေသာ အလွဴေငြမ်ားရရွိပါသည္။
 • (င) ႏို၀င္ဘာ လ၏ပထမ စေနေန႔ ရိပ္သာဘိုးဘြားေန႔အလံကေလးမ်ားျဖန္႔ေ၀၍ အလွဴခံျခင္းျဖင့္လည္း ရရွိပါသည္။
 • (စ) အလွဴမဂၤလာခန္းမလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရရွိေငြမ်ား၊
 • (ဆ) ရိပ္သာပိုင္ အိမ္၊ တိုက္ခန္းမ်ားမွ လစဥ္ရရွိေငြမ်ား၊
 • (ဇ) ျပကၡဒိန္၊ စာအုပ္ေရာင္းရေငြမ်ား။

ဤသို႔လွဴဒါန္းႏိုင္သည္

 • (က) နည္းမ်ားမဆို လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။
 • (ခ) ေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀ိ-) (တစ္ေသာင္း) ႏွင့္အထက္ ရာသက္ပန္ ေငြပေဒသာပင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။
 • (၁) အစာအဟာရ ပေဒသာပင္၊
 • (၂) ေဆး ပေဒသာပင္၊
 • (၃) အေထြေထြ ပေဒသာပင္၊
 • (၄) အေဆာက္အဦးအတြက္ ပေဒသာပင္ (ေဆာက္လုပ္ဆဲရွိသည့္အခါ )။
 • (ဂ) ဘိုးဘြားမ်ားအား တစ္ေန႔စာ (ေလးနပ္) ေကြၽးေမြးျခင္းကို အလွဴရေငြမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းေကြၽးေမြးပါသည္။
  ထိုစုေပါင္း​ ေကြၽးေမြးျခင္းတြင္ တစ္ေန႔စာပါ၀င္လွဴဒါန္းလိုပါကက်ပ္(၃၀၀၀၀ိ-) (သံုးေသာင္း) သတ္မွတ္ပါသည္။
  ထမင္းတစ္နပ္​က်ပ္ (၁၀၀၀၀ိ-) ၊ အရုဏ္စာႏွင့္မြန္းလြဲပိုင္း အဆာေျပမုန္႔အတြက္ တစ္နပ္က်ပ္ (၅၀၀၀ိ-) သတ္မွတ္ထားပါသည္။
 • (ဃ) စုေပါင္းေကြၽးေမြးျခင္းအျပင္ထပ္ေဆာင္း၍ တစ္ဦးတည္းကအထူးအဟာရအျဖစ္ ေကြၽးေမြးလိုပါက က်ပ္ (၃၀၀၀၀၀ိ-) (က်ပ္သံုးသိန္းတိတိ) တစ္ေန႔စာအတြက္လွဴရပါမည္။
  ေကြၽးေမြးလိုသည့္ေန႔ရက္ကိုႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရပါသည္။

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားလက္ခံက်င္းပေပးျခင္း

 • အလွဴေငြရရွိေရးအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
 • (က) အလွဴမဂၤလာခန္းမသံုးခုရွိပါသည္။
  • (၁) အလွဴေတာ္မဂၤလာခန္းမ -- ဧည့္ (၁၀၀)
  • (၂) သီရိရတနာခန္းမ -- ဧည့္ (၃၀၀)
  • (၃) စိန္ရတုခန္းမ (ေလးထပ္) -- ဧည့္ (၃၀၀) အထက္။
 • (ခ) ခန္းမအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။
 • (ဂ) ခန္းမအလိုက္သတ္မွတ္ထားသည့္ အလွဴေငြႀကိဳတင္လွဴဒါန္းရပါမည္။
 • (ဃ) ေကြၽးေမြးလိုသည့္ အစားအစာကို ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းရပါမည္။ ျပင္ပမွအစားအစာမ်ားေကြၽးေမြးျခင္းလက္မခံပါ။
 • (င) သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းေကြၽးလိုပါက သီးသန္႔စီစဥ္ေပးပါသည္။
 • (စ) အျခားပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခကိုသီးသန္႔သတ္မွတ္ထားပါသည္။
 • (ဆ) တီး၀ိုင္းမ်ားျဖင့္သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္းကို အသံက်ယ္ေလာင္ပါကခြင့္မျပဳပါ။ ခန္းမအတြင္းႀကားရံုမွ်သာ (Soft Music)
 • လက္ခံခြင္ျပဳပါသည္။

စာအုပ္၊ စာေဆာင္၊ ျပကၡဒိန္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း

 • (က) စာအုပ္၊ ႏွစ္ပတ္လည္မဂၢဇင္း၊ စိန္ရတုအထိမ္းအမွတ္စာေစာင္ႏွင့္အျခားအထိမ္းအမွတ္ စာေစာင္မ်ားထုတ္ေ၀သည္။
 • (ခ) သတင္းအျဖစ္ ရိပ္သာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို (၆) လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျပဳလုပ္ျဖန္႔ေ၀သည္။
 • (ဂ) ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀သည့္ ျပကၡဒိန္ကို ထုတ္ေ၀လွဴဒါန္းျပီး အထူးထုတ္ ျပကၡဒိန္ကို ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ အလွဴေငြ
 • ရရွိပါသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း

 • (က) အဖြဲ႕၏ စည္းမ်ဥ္းတြင္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရိပ္သာႀကီး၀န္ထမ္းမ်ားဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲ၍ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရန္
 • ႏွင့္ အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးက ႀကီးႀကပ္ရန္ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
 • (ခ) ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ၀န္ထမ္း (၁၃၂) ဦးရွိပါသည္။ လုပ္ငန္းဌာန (၁၀) ဌာန ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။
 • (ဂ) ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစား၊ ေန႔စားႏႈန္း၊ ျပင္ပေန၀န္ထမ္းမ်ား ခရီးစရိတ္၊ ပညာေႀကးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈေႀကးေပးပါသည္။
 • (ဃ) ေန႔လယ္စာေကြၽးသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀တ္စံုအနည္းဆံုး (၂) စံု ႏွစ္စဥ္ေပးသည္။ ေဆးကုသခြင့္ေပးသည္။ အနီးကပ္ျပဳ
 • စုရသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုရိပ္သာႀကီး၀င္းအတြင္းေနအိမ္ခန္းမ်ား၊ လူပ်ိဳေဆာင္၊ အပ်ိဳေဆာင္မ်ားတြင္ေနရာခ်ထားေပး
 • သည္။ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးလုပ္ငန္းက ႏွစ္စဥ္ေငြေႀကးေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ျပင္ပေန ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခရီး
 • စရိတ္ေထာက္ပံ့သည္။ နယ္ျမိဳ႕မ်ားသို႔ဘုရားဖူးအပန္းေျဖခရီးကို အခါအားေလွ်ာ္စြာ ပို႔ေပးသည္။
 • (င) ၀န္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သင္တန္း၊ မဂၤလာယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္း၊ စာရင္းကိုင္
 • သင္တန္းစသည့္ သင္တန္းမ်ား မျပတ္ပို႔ခ်ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။
/div> i-frame-framborlder=0" heigh="205" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3819.3605547702023!2d96.1542222!3d16.80846!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30c194a7a9703cb5%3A0xfab26e49f10b391b!2sKabar+Aye+Pagoda+Rd%2C+Yangon%2C+Re/publi+of+the+Ungio+of+Myanmar!5e0!3m2!1sen!2s!4v142736362201_2" style=borlde:0" widgth="00%k">
/div class=spaelw-displa spaelw2"cod clearfix" id=minikspaelw hom_foonte_myanmarn">

>
>

- Toy prvlide helraind caretor the homleoss, hellressAaged from allplrtsl of theUngiol ofMyanmar>

p>- Toyecreave apelac"fudenvitroemenetor the agedresldeent whon home heru forhreuge.>

>

>
>

>
>

When PresldeenfMyanma Alionioauguratsed theHninzigonr Home in theniey pemisme in1957y with45dresldeent,n theMan agemenehad aspirsed toaccComodaave"00e in theniarkfutuere.When the"00thn>target was" me,n the150thn>emar was"einviszond. >

>

>
p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t">Vldeo G aleryh
p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t">Photo G aleryh
/div class="rtecenter"> p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t"Hninzigonr Home forTtheAage>
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon,fMyanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196>

p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t"Gmail : hninzigone. ag@gmail.comh p" style=margin-bbotto: 0px !impporant;t"2015eHninzigon,r Home for theAagef.Aall rightdreserved.>

<_sectio> >
>
<-bodv>