သမိုင္းအက်ဥ္း

ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီးကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သဃၤန္းကႊၽန္းျမိဳ႕နယ္၊ ႏွင္းဆီကုန္းရပ္ကြက္၌ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးျမိဳ႕မွ ပိုးကုန္သည္၊ တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳးေဆာင္ ဘြဲ႕ရ ေဒၚဦးဇြန္း (ေခၚ) သီလရွင္ ေဒၚသုမာလာ (၁၈၆၈ – ၁၉၄၄) က စတင္တည္ေထာင္သည္။ ၁၉၄၃ခုႏွစ္ တြင္သတိုးသီရိသုဓမၼဘြဲ႕ရျမန္မာ့အလင္းဦးတင္ (၁၈၉၇ – ၁၉၇၈) ကရိပ္သာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ဥကၠဌအျဖစ္တာ၀န္ယူ၍ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္လက္ရွိေနရာဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၂၁) ကမၻာေအးဘုရားလမ္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သည္။
 ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီးသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္သည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။
 

cle abo
an>  < strongaMinry"rysof th Car, Lt="/reMediWelfaresof Ja
eMedigood -orockecleadon2. Wd ncleawishand termbeast" p ent"inu6disuccons.”an>  < strongaDr. U Myone.n/strongan>  < strongaFormleaEentomic Affair Officer.  UNn/strongan>
. Yisr ry iony beautifud (minhelpfud " p humropr: 11s. In addn":tr,hand termnodepeoplleMedistaff hereiony kevd.iSo, I hope I wind havleM chd_opsearble"teMedistuieldrom tory -agemnomen.”an>  <             strongaC-agyaergPhongThongsawatn/strongan>
eMedistaff.”an>  < strongaKnclTor Tar Kon/strongan>  < strongaEmb"fiysof Ja
eMnd of term feelllike staycleaMt -age,aMt leeventeryadon’t feellalon2.”an>  < strongaKnunChd_taneeThanarak,n/strongan>  < strongaHry MajSasy’s Assry"d_t PrincipaliPrivatemSatiotary,n/strongan>  < strongaBangkok, Thaiscap.n/strongan>
an>  < strongaDr.KozoMatsubayashi. M.D.,Ph.D,iProfons p ; EvenChdirmron/strongan>  < strongaDr. Taizo Wada, th rt spocialry"n/strongan>
epeold","ay. I wishhand termbeast" p and termstaff hvd terminmates. Mayyouand benhoppyphvd well.”an>  < strongaBhikkhuSanghasena.n/strongan>
an>  < strongaMes. Liz Shepera. U.K.n/strongan>
an>  < strongaProfons p Shah Ebrahim. ASEAN Exy="c.n/strongan>
eMedicommit:{ae" p wisr good -orocearhelp term-mya hvd toemaka terirt"iva>ebet:{r.”an>  < strongaDr. David Yip, tong Kong.n/strongan>
an>  < strongaDr. Rob="c Dolgoff. M.Dn/strongan>  <  n>
an>  < strongaRev. Massli LoongSeng, Malaysia.n/strongan>
 < strongaH.R.H Princons Alexandra ; EvenAngus Ogilvy.n/strongan>
 < H.R.H Princons Alexandra ; EvenOgilvy. n prope="widt">
 < H.R.H Princons Alexandra ; EvenOgilvy.n/
 < H.R.H Princons Alexandra ; EvenOgilvy.n/
v>
eon sec>dion sects="block block-systs_slick-systs-block_4_1enslick-systs_slits-block_4_1enslic" propblock-systs_slits-block_4_1ensli
class="elemk-innee">သ & Evets သref="/my/%E1%80%9E%E1%80%BA%E1%80%AD1E1%80%81%E1%80%B8%E1%80%B1%E9780%AF%E1%80%84%E9280%AD1E1680%9E%E1%80%AC%E1%82%80%E1%80%99%E1480%81%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%B3%E1%%80%B1%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B9%E1%80%81%E1580%96%E1%80%BC%E1%80%AF%E1%80%84%E9280%AD%E1%80%B7%E1%80%86%E1%80%84%E9B80%AC%E1%80%B1%E1%80%9B%E1080%AC%E1%80%B1%E19%80%A1%E1%80%86%E12-80%AD1EA280%99%E1%80%AD%E9F80%AC%E1%80%B8%E1282%8F%E1%80%BD1E1%80%9B1E1%80%AE%E1B80%85%E1%80%85%E1080%9B1E1A%80%A1%E1%80%86%E1280%AD1EA280%99%E1%80%AD%E9F80%AC%E1%80%B8%E1%80%99%E1280%AD1E1580%BA%E1%80%AD1E1%80%B1%E1%80%9B%E8780%AC%E1%80%B8%E1080%BC%E1%80%AF%E1%80%BA%E1%80%85%E11%80%9B%E1580%AE%E1B80%85%E1%80%9B%E1980%AC%E1%80%B8%E1%80%B91E1%80%86%E1%80%9B%E1280%AE%E1B80%85%E1%80%B9%E1%80%81%E1080%AC%E1%80%B1%EA%80%9B%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD1E1680%9E%E1%80%AC%E1%-0မၻာေအနသေစးာင းဘ္ေရ့္ေရးလ၀ကစိ ၢုတကေ္အမွၢုတကသဘြနုးၼ သည့အအသႀေရ၀ကင္ ေၼဘေစဳ းလ၀ကဘ္ သနါသ႕
v>
eon sec>div> cside/div>