နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာကြီး (59) ကြိမ်မြောက် ဘုံကထိန်လျာသင်္ကန်း ကပ်လှူပွဲအခမ်းအနား

="norm regioperty="sproperty="sproperty=nt-h o1operty="sproperty=k-inner clearfixorch-bloc:%80%ysass="region-inner region-header-first-inner">
Se:endfixpmain odd block-without-title" id="block-system-main">
(၅၉) region-inner region-header-first-i  regr">
nt-wrapper" class=E1%80%BC%E1%80%AE%E1 inksခမ inks=E1%80%BC%

<">

<

“We wou0%Bsinceoneနpf-dciatet" / giv_Logus claop"gri},"uyn" nဘt.”<ှူ_GoBack1%80%A_GoBack1
-wrapper/strongerbrc/strongejquer="blocal Uni#" uynof i>
 • “This is Sea g"men honSea " nepthi"menဘtွ. Thankpe="h#" y mu"form_pe="r k-idndeii"menfီdship.”-wrapper/strongerbrc/strongeMinistrynof i>
 • “V" y imf-deied B8%E k-id hospital uynof staff, well regi enf class="si"mengood BorAD%e_Logdon. W_Loge="hဘ-wrapper/strongerbrc/strongeDr. U Mygi .r/strongerbrc/strongeF />%80Eကomic Affair Officeo. rUNr/strongerclass="content clearfix">

  “I myself s. In add%E1%8,hဘ-wrapper/strongerbrc/             gstrongeCwityaergPhongThongsawatr/strongerclass"content clearfix">

  “A Bonderfuld_idွhpfyzss="le.”-wrapper/strongerbrc/stronge                Jenny Crawnokd rUK.r/strongerclass="content clearfix">

  “A LovneB8%E lov_Logepthirm_p-wrapper/strongerbrc/stronge                Ch: 7lyn Voss, U.S.A.r/strongerclass="content clearfix">

  “Deepeနpf-dciatet-wrapper/strongerbrc/strongeK_LThi Tar Kor/strongerbrc/strongeEmb

  “We page-thiimf-deied by -wrapper/strongerbrc/strongeKunCht"taneeThanarak,r/strongerbrc/strongeHis Majlsfy’s Assistt"t PrincipalnPrivatetSd="mtary,r/strongerbrc/strongeBangkok, Thai.r/strongerclass="content clearfix">

  “Wcont sf-cetithis nurdren with,g"men-thisurpriied " nam cordialn"menk-id epthirm_p espdcialein -wrapper/strongerbrc/strongeDr.KozoMatsubayashi. M.D.,Ph.D,nProfdeim_picatioChtirmclr/strongerbrc/strongeDr. Taizo Wada, i>

  “I am g"menedelighted " ncetithis beautifuwithprm_p. It is #" y #" y g"men serode-" nhelpp peoplhi" np -wrapper/strongerbrc/strongeBhikkhuSanghasena.r/strongerclass="content clearfix">

  “A delightfuramieနtmosp,i#" y eptorma I wou0%Bhavhin nhes58-1" cli0%94\/moduG_Log-wrapper/strongerbrc/strongeMus. Liz Sheper>. U.K.r/strongerclass="content clearfix">

  “A rasci="blLoginsightgin" n vapt-wrepth.”-wrapper/strongerbrc/strongeProfdeim_pShah Ebrahim. ASEAN Ex"zon.r/strongerclass="content clearfix">

  “Thanks-rm_pဘ id -wrapper/strongerbrc/strongeDr. David Yip, iong Kong.r/strongerclass="content clearfix">

  “းhavhi" beautifupe_id"],nf classy. Thankpe="hrm_pဘowlLogm"n" nဘt:”-wrapper/strongerbrc/strongeDr. Robzon Dolgoff. M.Dr/strongerbrc/  rclass="content clearfix">

  “Wcohope " neithpt--5 hrm_psocialnserode-.”-wrapper/strongerbrc/strongeRev. Mase," LoongSeng, Malaysia.r/strongerclass="content clearfix">

  “Thenserode-si"menzeageof tွ.”-wrapper/strongerbrc/strongeH.E.A B

  20.7999992370605u-innt-foalign: cem":0;fiH.R.H Princdei AlexandrapicatioOgilvy. H.R.H Princdei AlexandrapicatioOgilvy.-wrapper/lass="content clearfix">

  x"> x"> s="content clearf nt-wr-wr-wr-wr-wr-

 • <">t-inner"> <>

  Rmain odd block-without-title" id="block-system-main">
  t-inner"> 80%9E%E1%80hen_:-nzi-ced":-nzin2oced":-nzinix"o ced":-nzinch-f"%E1%8080>

  e၀e၀ %E1%8ain odd ent ain odd ent"bloc%80%BA%E%80%Bd en%AE%E1%80‌ass="0%Aa>
  <">t-inner">rf nt-wr-wr-wr-wr-wr-

  <">t-inner"> <>class="elemdside>

  31div>
  31div>
  Home
  Home
  Home

  37div> 37orm od
  Video class="grid-4lass="block block-superfish b />

  38div> 38div>
  P/div class="grid-4lass="block block-superfish b

  36div> 36div>
  Home
  /s/div><>clh= nt-wra/div>