နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာကြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်ပတ်လည်အစည်းအ‌ေး

နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာကြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအ‌ေးကို ၂၀၂၃ ခုနှစ် မတ်လ (၁၃) ၇◌က်နေ့တွင်ကျင်းပပါမည်

English

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : [email protected]

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.