ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းက်င္းပျခင္း

ႏွင္းဆီကုန္းဘုိးဘြားရိပ္သာႀကီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

English

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : hninzigone.age@gmail.com

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.