ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီး (14) ႀကိမ္ေျမာက္ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္က်င္းပ

ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီး (14) ႀကိမ္ေျမာက္ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္က်င္းပ

ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာႀကီး (14) ႀကိမ္ေျမာက္ ကဆုန္ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္က်င္းပ

English

Hninzigon Home for The Aged
No.21, Kabaaye Pagoda Road.Yangon, Myanmar. Tel: 59-1-541796, 95-1-541797, 95-1-546196

Gmail : hninzigone.age@gmail.com

2015 Hninzigon, Home for the Aged. All rights reserved.